σατάνικ βέρσηζ

Μερικοί αρέσκονται να καλαμπουρίζουν με τα μυστήρια.
Ως άλλες μωρές παρθένες της παραβολής, επιθυμούν να θέσουν τας χείρας επί τον τύπον των ύλων, εις το Σημείον το Απόκρυφον, εις τα Άδυτα των Αδύτων, εις το Κέντρον της Ιερωσύνης.
Νομίζουν ότι ο περιρρέων την σήμερον πέπλος της Αθεΐας, πρόκειται να προστατεύσει αυτούς από την Θείαν Οργήν. Πλανάσθε πλάνην οικτράν, ω μωρόσοφοι!
Εις το σφάλμαν της ύβρεως περιπίπτουν ενίοτε ακόμη και οι πλέον σεπτοί και ταπεινοί πιστοί.
Όμως, ο φιλεύσπλαχνος Θεός που πάντοτε συγχωρεί τα απολωλότα πρόβατα και ερίφια, δεν αμελεί να δείξει την Μεγαλωσύνην Του και εις τούτην εδώ την περίπτωσιν. Διότι ομιλώ διά συγκέκριμένην περίπτωσιν, όπως θα καταλάβατε.
Ο πιστός και ένθερμος εμβλόγερος που φέρει το ιερόν όνομα Αιμόφιλος της Ινφλουέντζας, πίπτων εις μίαν σκοτοδίνην η οποία του επροκλήθη προφανώς από τα κακά σατανικά δαιμόνια του Εωσφόρου, επαρασύρθη και απεπειράθη να ανακαλύψει τους λόγους του Κακού, κρυπτογραφημένους ως ανάποδα, ήτοι ρηβέρσεντ, μηνύματα, εις τους Ιερούς Ευλογημένους Λόγους του Κυρίου.
λινκ: http://aimof.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
Η Θεία Χάρις όμως αντελήφθη το ατόπημα και έσπευσε να προειδοποιήσει τον ατοπήσαντα, διά της ιδίας οδού.
Ιδού λοιπόν, φευ, ω θνητοί, ιδού πώς απεκαλήφθη η Θεία Χάρις εις τον γράφοντα και ευλόγησεν αυτόν μετά της Θείας Γνώσης και Σοφίας.
Έδωκεν δε αυτώ εντολήν, ίνα σπείρει τη Νέαν Γνώσιν εις το περιβόλιν της γης, ίνα ανθήσει αυτή εις τα περιβόλια του Ουρανού.
Δοξάζετε άπαντες δια την ημετέραν σωτηρίαν.
Αμήν.


Τον νυμφώνα σου βλέπω
Σωτήρ μου κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω ίνα εισέλθω εν αυτώ
λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής
Φωτοδότα και σώσον με.

Μετά την ρηβέρσαν του ανωτέρω Ύμνου της Μεγάλης Εβδομάδος,
η Θεία Χάρις απεκάλυψέ μοι το κάτωθι Ιερόν Μήνυμα:


ε, νόσος, εκεί! *
Αν το δω το (φ…)**
(θα) φύγεις ψητή, μώβ, ψητή!
ύμνον μη μαλ…! ***

ου φανερό θες εσύ, Γιάννη! ****

ω, θενκ γιου, ανιχνευτ’! *****
ποτέ μήν ψαχτεί ο μύθος!
ω, χελ βού******, σαν Ουφ Μινόρ*******.

____
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η εισαγωγική προσφώνησις εννοεί, προφανώς, τη γνωστή νόσον Aemofilus
Influenze
2. το φ, the f word, δη έφ γουόρντ, επομένως διάβαζε: «Αν το δω το
γαμημένο,» πιθανότατα αναφέρεται σε κάποιαν ανίερην ανάρτησιν.
3. ύμνον μη μαλακίζετε! προφανώς η σεμνότης της Θείας Χάριτος αποφεύγει
τας βρωμοκουβέντας και εδώ. Βλ. και προηγούμενην σημείωσιν.
4. Άγνωστον σε ποιον Ιωάννην αναφέρεται, εικάζομεν όμως ότι εννοεί τον
Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, (περ. 6765 Δεκεμβρίου 749), που ετιμούσε τας εικόνας.
5. Η Θεία Χάρις ευχαριστεί τον υποφαινόμενον ανιχνευτήν, που
απεκρυπτογράφησεν την Βούλησίν Της.
6. Ω, Hell B’, ήτοι «Ω, Κόλαση Δευτέρα» , προφανώς εννοεί ότι η Κόλασις
Πρώτη είναι το λεγόμενον Hell on Earth.
7. Ουφ Μινόρ, μερικώς ηχοποιητική έκφρασις, σημαίνει «ελάσσων
αναστεναγμός». Όλο μαζί λέγει: Ω, κόλαση, ομοιάζεις με μικρόν
αναστεναγμόν!
____
ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑΝ, απευθυνόμενον κυρίως προς τον aimof.
1. Μην παίζετε με την φωτιάν διότι θα πέσει εις τας κεφαλάς υμών.
2. Μετανοείτε αδελφοί.
3. Ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται.

Advertisements

05/10/2009. γούστα και άλλα.... 11 Σχόλια .